27.09.11 г.

Oткриване на изложбата 9 септември 2011 /Opening of the exhibition September 9,2011


Кураторките Надежда Джакова и Алла Георгиева посрещат посетителите в компанията на служителките в музея -близначките Искра и Сияна
  The curators Alla Georgieva and Nadezdha Dzhakova welcome visitors in company of the employees the
museum-twins Iskra and Siana  (photo Chavdar Georgiev)


 Мария Василева и  Надежда Олег Ляхова
The art critic and curator Maria Vassileva and the artist Nadezdha Oleg Lyahova
( photo Chavdar Georgiev)
Художничката  и писателката Елена Атанасова
The artist and writer Elena Atanasova ( photo Chavdar Georgiev)
Отляво-издателката на книгата "Възможните майки" Емилия Миразчийска , Алла Георгиева и Надежда Джакова
From left to right: the publisher of the book "Possible mothers" Emilia Mirazchiyska,
Alla Georgieva and Nadezdha Dzhakova ( photo Svetlozara Alexandrova)

Директорът на Националната художествена галерия Слава Иванова любезно предоставила пространството на Софийския арсенал-музей за съвременно изкуство за тази изложба.
The director of the National Art Gallery  Slava  Ivanova courtesy provided the space of Sofia Arsenal-Museum of Contemporary Art for this exhibition (photo Chavdar Georgiev)

Художници-участници в изложбатаArtists-participants in the exhibition

Симеон Симеонов/ Simeon Simeonov ( photo Galina Yotova)
Александър Вълчев / Alexander Valchev (photo Galina Yotova)
 Олег Мавроматти / Oleg Mavromatti (photo Galina Yotova)
Светлозара Александрова / Svetlozara Alexandrova (photo Galina Yotova)

РАСИМ / RASSIM (photo Galina Yotova)
Алла Георгиева / Alla Georgieva (photo Galina Yotova)

  Самуил Стоянов / Samuil Stoyanov (photo Galina Yotova)
Людмил Лазаров /  Ludmil Lazarov (photo Galina Yotova)

 Надежда Олег Ляхова / Nadezdha Oleg Lyahova ( photo Galina Yotova)

 Венцислав Занков / Ventsislav Zankov (photo Galina Yotova)
Галина Йотова / Galina Yotova 
Искра Благоева / Iskra Blagoeva ( photo Iskra Blagoeva)
  Ива Яранова /  Iva Yaranova ( photo Alla Georgieva)

 Бисера Йосифова и Чавдар Николов
The art critic Bisera Yossifova and the artist Chavdar Nikolov
(photo Chavdar Georgiev)
Отляво надясно: Светлозара Александрова, Йонко Василев и  РАСИМ
From left to right: the artist Svetlizara Alexandrova, the collector and artist Yonko Vassilev and the artist RASSIM (photo Chavdar Georgiev)
Надежда Джакова и  Яра Бубнова
The curator Nadezdha Dzhakova and  the art critic and curator Yara Bubnova ( photo Chavdar Georgiev)
 Калина Димитрова / Kalina Dimitrova (photo Chavdar Georgiev)
Венцислав Занков /  Ventsislav Zankov (photo Chavdar Georgiev)
Алла Георгиева ,Надежда Олег Ляхова , Нина Ковачева и Валентин Стефанов
(Снимки Чавдар Георгиев)
 Alla Georgieva, Nadezdha Oleg Lyahova, Nina Kovacheva and Valentin Stefanov
(photo Chavdar Georgiev)

Надежда Джакова и Искра Благоева
The curator Nadezdha Dzhakova and the artist Iskra Blagoeva ( photo Iskra Blagoeva)   


 

  
 

 
22.09.11 г.

Изложба / Exhibition-total viewснимки: Алла Георгиева/ photos Alla Georgieva

Симеон Симеонов "Синьо"/ Simeon Simeonov "Blue"


Симеон Симеонов
Синьо

2003
Гипс, пигмент, 92х76 см

Simeon Simeonov
Blue

2003
Plaster, pigment, 92x76 cm

Светлозара Александрова "Социална реформа"/Svetlozara Alexandrova "Social Reform"


Светлозара Александрова
Социална реформа

2011
Обект, 35 лв. на монети, 20x10x10 см

От 1 януари 2009 г.детските месечни добавки се увеличават с 40 % и вместо досегашните 25 лв. родителите ще получават детска добавка от 35 лв. Право на парите ще имат семействата, в които доходът на всеки от членовете им не надхвърля 350 лв. до навършване на 18 годишна възраст на детето.
От 1 януари 2009 г. минималната заплата става 240 лв., вместо досегашните 220 лв. Майчинството става 410, вместо досегашните 315 дни, т.е. платеното майчинство става 1 година вместо досегашните 9 месеца, като през това време жените ще получават 90 на сто от заплатата, върху която са се осигурявали една година назад. След изтичането на 12-те месеца отпуск, до навършване на 2 г. на детето, майката ще продължи да получава обезщетение от 240 лв. - колкото минималната заплата.

Svetlozara Alexandrova
Social Reform

2011
Object, coins 35 BLV, 20x10x10 cm


From January 1st 2009, children's monthly allowances will increase by 40%, and rather than the previous 25 BGN, parents will receive child allowance in the amount of 35 BGN.

Families, in which the income of each member of the family does not exceed 350 BGN will qualify for these allowances, up until the time when the child reaches 18 years of age.

From January 1st 2009 the minimum wage will reach 240 BGN, rather than the previous 220 BGN. Maternity leave will become 410 days, rather than the previous 315 days, I.e. paid maternity leave will be one year instead of the previous nine months, during which time women will receive 90% of their salary on which they have been paying social security and health insurance for the last one year. After the 12 months leave, until the child reaches the age of 2, the mother will continue to receive compensation of 240 BGN, equivalent of the minimum wage.
Светлозара Александрова "Инстинкт"/ Svetlozara Alexandrova "Instinct"


Светлозара Александрова
Инстинкт

2006
маслени бои, платно, 160x200 см

Svetlozara Alexandrova
Instinct

2006
Oil on canvas, 160x200 cm

Самуил Стоянов " За теб"/ Samuil Stoyanov "For You"Самуил Стоянов
За теб

2007
Акрил, платно, 80x163 см

Това е картина за свободата да си купиш нещо от супермаркет или пък да го оставиш където поискаш преди да си стигнал до касата.

Samuil Stoyanov
For You

2007
acrylic on canvas, 80х163 cm

This is a painting about the freedom to either buy something from a supermarket or leave it wherever you want before getting to the cashier’s desk.

Самуил Стоянов "Абортът убива деца"/ Samuil Stoyanov "Abortion kills children"


Самуил Стоянов
Абортът убива деца

2008

Samuil Stoyanov
Abortion kills children

2007

7 дневна акция по време, на която художникът пробива всеки ден по 500 дупки в централната стена-колона (200х270 см.) на „Място за срещи" в галерия „Васка Емануилова". Компоненти: синя боя, мазилка, чук, длета, строителни отпадъци, слайдшоу със снимки на абортирани ембриони до 12-та гестационна седмица, бяла престилка.
„Абортът убива деца" е известен про-лайф лозунг, който за едни е очевидна истина, а за други е израз на нарушаване на личната им свобода и право на избор. Самуил Стоянов го използва като отправна точка в проекта си, защото и без това противоречията и несъвместимостта в тезите „за" и „против" е огромна и, ако някой реши да има мнение най- вероятно то няма как да е някъде по средата.
Важна съставна част от акцията е личното изживяване на автора, защото къртенето на части от стената не е просто строителна дейност, а действие натоварено с травмиращо съдържание, действие, в което броят на дупките съответства на броя на извършваните в същото време аборти във България.
Проектът „Абортът убива деца" е реализиран като част от инициативата „Отворено пространство / демократични граждани" на Пер Хаселберг (основател на Konsthall C в Стокхолм)

Abortion kills children, 2008, a 7-day campaign during which the artist makes 500 holes every day in the central wall-column (200/270 cm) of the “Meeting point” in the “Vaska Emanuilova” Gallery. Components: blue paint, plaster, hammer, chisels, construction debris, slideshow with photos of embryos aborted by the 12th gestation week, a white overall.
“Abortion kills children” is a famous pro-life slogan which is an obvious truth for some, while for others it means a violation of their personal freedom and right of choice. Samuil Stoyanov uses it as a starting point in his project, because the contradictions and the incompatibility between both the “pro” and “against” theses are so great anyway, that if anyone decides to have an opinion, it surely cannot be somewhere in the middle.
An important part of the campaign is the personal experiencing of the author, because the process of breaking parts of the wall is not simply a construction work but an activity loaded with traumatic contents, since the number of the holes corresponds to the number of the abortions performed in Bulgaria during that same time.
The “Abortion Kills Children” project is realized as part of the “Open Space/Democratic Citizens” initiative of Per Hasselberg (founder of Konsthall C in Stockholm)


Расим "Органични картини"/ Rassim "Organic paintings"


РАСИМ
Илия

2007
От серията "Органични картини"
урина върху хартия, 105 х 78 см

RASSIM
Ilia

2007
from the series Organic paintings
urine on paper, 105 х 78 cm


РАСИМ
Мадона

2009
от серията "Органични картини"
урина върху хартия
78 х 105 см

RASSIM
Madonna

2009
from the series Organic paintings
urine on paper, 78 x 105 cm

Урината е холографският код на тялото. Тя е боята, тонът, с който се живописва тялото.

These works represent urine as the holographic code of the body. Urine is treated as the paint and tone, which the body can be painted with.
Олег Мавроматти "Игра на майки и деца"/Oleg Mavromatti "Play of Mothers and Children"


Олег Мавроматти
Игра на майки и деца

2008
акрил, платно, 150 х 150 см

Oleg Mavromatti
Play of Mothers and Children

Acrylic, canvas, 150x150 cm

Надежда Олег Ляхова "Сокопреливачка"/ Nadezhda Oleg Lyahova"Sap Dispenser"


Надежда Олег Ляхова
Сокопреливачка

2011
Обект, 18х18х45 см

Nadezhda Oleg Lyahova
Sap Dispenser

2011
Object, 18x18x45 cm


Сестра ми, преди година, ми донесе корейски сувенир – малко растенийце, затворено в малка капсулка. Не ми се стори естествено жив организъм да се държи изолиран в пластмасова кутия и го освободих. След месец живот на свобода растенийцето почти умря. Преди съвсем да умре, го върнах обратно в капсулата. От тогава живее в естествената си среда.

An year ago, my sister brought me a souvenir from Korea-tiny little plant, enclosed in a small capsule. It seemed unnatural to me that a living organism had been isolated in a plastic box, therefore I've liberated it. After a month of life in freedom, the tiny plant almost died. Before its complete death, it had returned it back into the capsule. Since then it lives in its natural environment.