22.09.11 г.

Звонка Симсич " ad utero ab ovo"- Словения / Zvonka Simcic "ad utero ab ovo"-SloveniaЗвонка Симсич / Словения
ad utero ab ovo

видео, DVD, 5 мин.

Фотография, дигитален печат върху фото хартия, пенокартон, 40 х 60 см

 
Концептуално проектът е свързан с личното преживяване на майчинство осъществено чрез изкуствено осеменяване или как да станеш майка на бебе в епруветка

Дали говорим за „непорочно зачатие“? Какво точно е изкуственото осеменяване? До каква степен това е съзнателно решение, имайки предвид точно определената медицинска процедура? Развитие на клетки и съзнание за това. Замразяване на ембриони. Самостоятелно взимане на решение за времето на раждането. Избиране на гените – избирането на партньора във връзка със самия себе си и с държавния апарат (да си спомним референдума „Има ли право сама жена на изкуствено осеменяване?“). Какво означава изразът „свободен избор на генетична структура“? Какво може да се случи с детето и майката в социална среда, в която жената е решила да стане майка на „бебе в епруветка“? Какво е взаимоотношението между тялото и средата, която го манипулира? Този проект пренася всички тези въпроси в средата на изкуството, мястото което осъществява връзката между социалната среда (здравеопазване, философия, наука) и художничката като жива актриса-пърформер. По този начин се създава нова мрежа от връзки между всички агенти, които участват в раждането на нов артефакт.

„Doula“ е название на традиционна женска роля в много от традиционните култури, която се поема от някоя от роднините на родилката, която трябва да се грижи за младата майка и да я обслужва след раждането.

Zvonka Simcic/ Slovenia
ad utero ab ovo
Video, DVD, 5 min.
photography, digital print on photo paper, cardboard, 40 х 60 cm

Conceptually the project refers to a personal experience – becoming a mother by artificial insemination; becoming a mother to a test-tube baby. Are we talking »immaculate conception«? What exactly is artificial insemination? To what degree can this be a conscious decision during the respective sequences of the procedure? Cell development and awareness. Embryo freezing. Self decision-making about the timing of the birth. The choice of genes – the choice of a partner in relation to oneself and to the apparatus of government (Re: public referendum: Is a single woman allowed artificial insemination?). What does the term »a free choice of genetic structure« stand for? What can happen to the child and her/his mother in a social environment when the woman has exercised her decision to become a single mother to a test-tube baby? What is the relation between the body and manipulatory interactive environment? The projekt dwells upon how all these questions can be carried out through art space, the space representing the bridging moment/element between the social environment (healthcare, philosophy, science…) and the artist as a »live« actress – performer. In this way a new, extended network of those actively participating in the birth of an artefact is being constructed.
»Doula« is a parallel to the traditional female role of the relatives and friends of the woman in childbed during the childbirth in many traditional cultures, denoting a woman looking after the young mother, taking care of her and the nursling after birth.
Няма коментари:

Публикуване на коментар