22.09.11 г.

Самуил Стоянов "Абортът убива деца"/ Samuil Stoyanov "Abortion kills children"


Самуил Стоянов
Абортът убива деца

2008

Samuil Stoyanov
Abortion kills children

2007

7 дневна акция по време, на която художникът пробива всеки ден по 500 дупки в централната стена-колона (200х270 см.) на „Място за срещи" в галерия „Васка Емануилова". Компоненти: синя боя, мазилка, чук, длета, строителни отпадъци, слайдшоу със снимки на абортирани ембриони до 12-та гестационна седмица, бяла престилка.
„Абортът убива деца" е известен про-лайф лозунг, който за едни е очевидна истина, а за други е израз на нарушаване на личната им свобода и право на избор. Самуил Стоянов го използва като отправна точка в проекта си, защото и без това противоречията и несъвместимостта в тезите „за" и „против" е огромна и, ако някой реши да има мнение най- вероятно то няма как да е някъде по средата.
Важна съставна част от акцията е личното изживяване на автора, защото къртенето на части от стената не е просто строителна дейност, а действие натоварено с травмиращо съдържание, действие, в което броят на дупките съответства на броя на извършваните в същото време аборти във България.
Проектът „Абортът убива деца" е реализиран като част от инициативата „Отворено пространство / демократични граждани" на Пер Хаселберг (основател на Konsthall C в Стокхолм)

Abortion kills children, 2008, a 7-day campaign during which the artist makes 500 holes every day in the central wall-column (200/270 cm) of the “Meeting point” in the “Vaska Emanuilova” Gallery. Components: blue paint, plaster, hammer, chisels, construction debris, slideshow with photos of embryos aborted by the 12th gestation week, a white overall.
“Abortion kills children” is a famous pro-life slogan which is an obvious truth for some, while for others it means a violation of their personal freedom and right of choice. Samuil Stoyanov uses it as a starting point in his project, because the contradictions and the incompatibility between both the “pro” and “against” theses are so great anyway, that if anyone decides to have an opinion, it surely cannot be somewhere in the middle.
An important part of the campaign is the personal experiencing of the author, because the process of breaking parts of the wall is not simply a construction work but an activity loaded with traumatic contents, since the number of the holes corresponds to the number of the abortions performed in Bulgaria during that same time.
The “Abortion Kills Children” project is realized as part of the “Open Space/Democratic Citizens” initiative of Per Hasselberg (founder of Konsthall C in Stockholm)


Няма коментари:

Публикуване на коментар