22.09.11 г.

Людмил Лазаров "Гостите на мама"/Ludmil Lazarov " Mum’s Guests "


Людмил Лазаров
от серията „Гостите на мама”

2011
фотография, хартия, 50х70 см

Ludmil Lazarov
From the Series Mum’s Guests

2011
Photography, paper, 50x70 cm

Тревожно увеличаващият се брой на самотните майки в света на Puppet show и изследването на причините или последствията на феномена е сюжет на този репортаж с обединяващо заглавие "Гостите на мама".

Alarmingly increasing number of single mothers in the world of Puppet show and the study of the causes or consequences of the phenomenon is a subject of this report, united under the "My Mother's Guests."
Няма коментари:

Публикуване на коментар