22.09.11 г.

Боряна Росса и Олег Мавромати "Гражданинът робот"/ Boryana Rossa and Oleg Mavromatti "Citizen Robot"Боряна Росса и Олег Мавромати
Гражданинът робот
2003

дигитален печат, винил
100x146 см

С развитието на новите технологии понятията „ре-продукция” и „живот” се изменят. Бременността „ин витро” и „извън тялото”, сурогатното майчинство и генетически програмираните бебета (designer babies) са все иновации, които увеличават контрола на човека над репродукцията. Разработките в областта на изкуствения интелект поставят въпроса дали той е функция само на биологичното тяло. Електронните импланти поддържат живота ни, Секънд лайф е само един от феномените на живот в мрежата, компютрите са наши „крайници”, а новите поколения не могат да си представят живота без тях.
Затова нека да приветстваме Гражданина Робот в нашето човешко общество. Нека да видим доколко тази съвсем нова персона ще бъде потърпевша от нашите предразсъдъци и вражди, основани на старите понятия за живот, репродукция, пол, националност, раса или вид.
Кучето АЙБО на снимката е разработка на компанията СОНИ, направена с цел да се изследва взаимодействието на хората с изкуственият интелект, както и развитието на привързаност или антипатията към него.

Boryana Rossa and Oleg Mavromatti
Citizen Robot
2003

Digital print, banner
100x146 cm

With the development of new technologies, the terms “re-production” and “life” are changing. “In vitro” fertilization, designer babies, “outside the body” and surrogate pregnancy are all innovations that increase human control over reproduction. Developments in artificial intelligence question whether intelligence is a function only of the biological body. Electronic implants maintain our life, “Second Life” is just one of the phenomenons of life in the network, computers are our “limbs” and new generations can’t imagine life without them.
So let’s welcome Citizen Robot in our human society. Let’s see whether this whole new persona will be affected by our prejudices and animosities based on our old concepts about life, reproduction, sex race, nationality or species.
AIBO dog in the picture is a product of SONY made to investigate the interaction of humans with artificial intelligence and the development of affection or antipathy to it.

Няма коментари:

Публикуване на коментар